ELEVREGLEMENT

For semesterbaserte kurs

Oppstart

Selv om undervisningen hos Trondheim Private Musikkskole er semesterbasert, er det mulig å bli elev også etter semesterstart, så fremt vi har ledige plasser. Påmeldingene blir fortløpende registert. Dersom man blir elev når et semester allerede er igang, vil det bli trukket fra på semesterbeløpet de ukene man ikke har hatt undervisning.

Skoleåret

Trondheim Private Musikkskole har semesteravgift ut fra antall undervisningstimer i semesteret. Hvert semester består av 14 semesteruker pluss semesterkonsert. Vi følger Trondheim Kommunes skolerute med tanke på ferie- og helligdager. På helligdager og offentlige høytidsdager gis det ingen undervisning. Normalt vil siste semesteruke før jul og før sommerferien bli brukt til avslutninger, enten i form av avslutningskonserter eller en annen form for markering av semesterslutt.

Undervisningsmateriell

Elevene sørger selv for å kjøpe inn undervisningsmateriell dersom dette kreves i undervisningen, og det er viktig at materialet blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

Bindingstid

Kontrakten mellom Trondheim Private Musikkskole og elev/forelder blir gjeldende når eleven melder seg på via vår nettside eller per telefon. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester. Man binder seg for ett semester av gangen. Dersom kontrakten ikke sies opp til fastsatte datoer (se under) før nytt semester, løper den automatisk videre for et nytt semester.

Prøvetime

Dersom man ved påmelding har valgt å ha prøvetime første semesteruke, gjelder ikke betingelsene i avsnittet over («Bindingstid»). Man kan ved prøvetime melde seg av inntil tre dager etter prøvetimen dersom man ikke ønsker å fortsette som elev hos oss. Avmeldingen må skje via avmeldingsskjemaet på nettsiden vår. Dersom vi ikke mottar avmelding innen 3 dager etter dato for prøvetimen, videreføres eleven til ordinær kursplass, og binder seg for resten av semesteret. Man beholder da samme dag og tidspunkt for undervisningen (med mindre annet er avtalt).

Trondheim private musikkskoles elever er ikke den enkelte lærers privatelev, men Trondheim private musikkskoles elever. Lærerbytte og vikarer kan forekomme.

Inn- og utmeldingsfrister

• Påmeldinger registeres gjennom hele året.
• Varsel om utmelding må skje skriftlig innen 1.juni for høstsemesteret og 1.desember for vårsemesteret. Dersom vi mottar utmelding etter disse fristene, vil et avmeldingsgebyr påløpe. Dersom eleven ennå ikke har gitt beskjed når nytt semester er startet, må semesteravgift betales for kommende/inneværende semester.
• Eleven beholder sin undervisningsplass hos Trondheim Private Musikkskole inntil skriftlig utmelding mottas.

Permisjon

Trondheim Private Musikkskole innvilger ikke permisjon. Ønsker man en pause midt i semesteret må man likevel betale for hele semesteret. Eneste unntak er ved sykdom. Ved sykefravær over 1 måned kan man velge å avslutte undervisningen midt i semesteret uten noen form for oppsigelsesfrist. Trondheim Private Musikkskole må ha kopi av legeattest for at dette skal gjelde.

Mistede timer

Dersom en elev av ulike årsaker ikke kan møte til time, har eleven ikke krav på å få ta igjen timen på et senere tidspunkt. Det er opp til den enkelte lærer å se om han/hun har kapasitet til å gjøre dette.

Tap av elevplass

Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil purring og eventuelt inkasso med tilhørende gebyr påløpe. I slike tilfeller forbeholder Trondheim Private Musikkskole seg retten til å si opp elevens plass med umiddelbar virkning.